Verzenden & retouren


Verkoops- en leveringsvoorwaarden
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen koper en
verkoper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Onderhavige voorwaarden zijn tegenstelbaar aan particuliere kopers en handelaars-
kopers aangezien partijen erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van
onderhavige voorwaarden en deze voor akkoord ondertekenen.

1. Offerte – bestelling - annulatie

1.1 Al de offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Zij worden
pas definitief na wederzijds akkoord en ondertekening.
1.2. Behoudens andersluidend akkoord, zijn de offertes slechts 3 weken geldig.
1.3 Bij annulatie van een bestelling door de koper voor de aanvang van enige
uitvoering, is de koper een forfaitaire som verschuldigd van 10 % van de totale prijs
van de bestelling, met een minimum van € 100.
Bij annulatie van de bestelling door de koper nadat de uitvoering van de bestelling
is aangevat, zal de koper de volledige prijs van de bestelling verschuldigd zijn.

2. Levering

2.1 De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke
afspraak.
2.2 Bij levering dient de koper de levering te controleren op conformiteit (type;
kleur; enz.) en zichtbare gebreken. Bij niet-conformiteit of zichtbare gebreken dient
dit op de vrachtbrief vermeld te worden, bij gebreke waaraan de levering geacht wordt
conform bestelling en zonder gebrek te zijn. De koper ontvangt een copie van de
vrachtbrief.
2.3 Het vervoer van de goederen voor levering is kosteloos. De koper ontvangt
telefonisch een bericht van de verkoper betreffende de datum van levering. De koper of
iemand namens de koper, dient op de dag van levering aanwezig te zijn van 09.00u tot
17.00 uur. Indien er niemand aanwezig is worden de goederen niet gelost en wordt er
een forfaitaire vergoeding van € 100,00 aangerekend.
2.4 De koper is verantwoordelijk voor het afvoeren van de verpakkingsmaterialen.
2.5 De levering gebeurt enkel gelijkvloers. Er gebeuren geen leveringen op
verdiepingen.
2.6 Bij terugzending van de goederen door de koper is de koper aansprakelijk voor het
transport, hetwelk op kosten van de koper geschiedt. Een terugzending kan enkel in de
originele verpakking en zonder enige beschadiging van de goederen.
2.7 Indien bij levering de goederen niet geplaatst kunnen worden wegens niet-conforme
of gebrekkige schoorsteen, zijn de verplaatsingskosten van de technieker ten laste
van de koper.

3. Betaling

3.1 De koper ontvangt de factuur per gewone post. Klachten over de factuur dienen bij
aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 8 dagen na de datum van verzending
van de factuur.
3.2 Bij levering van de goederen dient de factuur integraal voldaan te zijn, tenzij
anders overeengekomen werd.
Bij niet betaling van de factuur op datum van levering worden de goederen niet gelost
en is er een forfaitaire vergoeding van € 100,00 verschuldigd, bij wijze van
forfaitaire schadevergoeding.
De eigendom van de goederen gaat pas over op de koper na volledige betaling van de
koopprijs van de goederen.
3.3 Bij wanbetaling door de koper heeft de verkoper het recht om de verdere
uitvoering van de bestelling en elke andere bestelling en levering uitgaande van
dezelfde koper op te schorten tot de nodige betalingen gebeurden.
Bij wanbetaling door de koper heeft de verkoper het recht om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor
het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
4. Plaatsing en in gangstelling

4.1
De plaatsing gebeurt ofwel door de koper zelf ofwel door de verkoper. Indien de koper
de goederen zelf installeert is de verkoper gevrijwaard van elke aansprakelijkheid
omtrent de goede werking van het toestel. De verkoper kan enkel aansprakelijk zijn voor
werken die hij zelf uitvoert.
De afstelling moet binnen de 30 dagen na ingebruikname gebeuren door een erkend
technieker van Mondena.
Voor een afspraak voor de afstelling kan de koper bellen naar de verkoper 0032 495 15
37 28 of mailen naar service.clientele@budget-trade.be.
De koper ontvangt van de installateur een gelijkvormigheidsattest en verklaring van
goede werking van het toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor gebreken in
bestaande buizen of schouw. De koper is uitsluitend aansprakelijk voor de toestand
van zijn schouw.
4.2
Bij verplaatsing van een kachel dient deze opnieuw ingesteld te worden door een
erkend technieker van Mondena.
4.3
De ingangstelling en plaatsing van de kachel en toebehoren zijn niet inbegrepen in de
aankoopprijs van de kachel.

5. Onderhoud
Voor de goede werking dient er een jaarlijks onderhoud te gebeuren.
Voor een afspraak voor onderhoud kan de koper bellen naar de verkoper 0032 495 15 37
28 of mailen naar service.clientele@budget-trade.be.
Indien de koper dit jaarlijks onderhoud niet laat uitvoeren door een gekwalificeerd
technicus van Mondena is de verkoper gevrijwaard van elke aansprakelijkheid.

6. Garantie
De koper heeft twee jaar garantie vanaf leveringsdatum. De koper dient het
garantiecertificaat en het aankoopbewijs voor te leggen indien zich een defect voordoet
en hij zich op de garantie beroept.
De garantie betreft enkel de onderdelen. Transportkosten en werkuren dienen vergoed
te worden a rato van € /km en € /werkuur.
De garantie vervalt:
- indien de goederen niet geleverd en geïnstalleerd zijn door een erkend technicus
van Mondena conform de geldende normen;
- indien de koper niet beschikt over het gelijkvormigheidsattest en verklaring van
goede werking van het toestel;
- Indien de koper de goederen niet jaarlijks laat onderhouden door een erkend
technicus van Mondena;
- bij oneigenlijk gebruik;
- bij interventie van de koper of niet gekwalificeerde derden betreffende
instellingen of herstellingen van de kachel;
- het gebruik van slechte of niet-conforme pellets
- Na verplaatsing, indien de kachel niet opnieuw wordt ingesteld door een
gekwalificeerd technieker van Mondena.

7. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out , e.d. niet in de
mogelijkheid is de overeenkomt uit te voeren, heeft de verkoper het recht om de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

8. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faling,
kennelijk onvermogen, aanvraag van gerechtelijk akkoord, alsook bij om het even welke
wijziging aan de juridische toestand van de koper.

9.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van
betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement
Tongeren bevoegd.